ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΞΕΤΕ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012)  
  ΧΡΗΣΗ 2012   ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2012 2011
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤIKO   Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙ.ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ   Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΗΠΕΔΑ OIΚΟΠΕΔΑ 357.440,26 357.440,26 357.440,26 357.440,26 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ 170.000,00 170.000,00
ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 60.920,00 26.197,17 34.722,83 45.125,92 17.168,73 27.957,19 ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 215.318,87 42.598,75 172.720,12 215.318,87 35.402,07 179.916,80 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ
ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ. 49.525,52 36.370,47 13.155,05 45.948,77 33.975,90 11.972,87 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΑΝΑ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓ.ΠΕΡ. 769.976,62 769.976,62
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 45.103,87 34.859,16 10.244,71 45.103,87 32.300,90 12.802,97 ΙΙΙ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ. 477.799,72 339.271,46 138.528,26   477.799,72 304.543,96 173.255,76 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.410,80 5.410,80
ΣΥΝ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ. 1.206.108,24 479.297,01 726.811,23 1.186.737,41 423.391,56 763.345,85 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν/1262 2.190,21 2.190,21
Δ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤ.   ΙV.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝEO
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ -77.405,17 -35.007,36
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 7.188,31 10.280,45 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ -146.121,42 -146.121,42
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 724.051,04 766.448,85
ΠΕΛΑΤΕΣ 29.507,71 29.507,71 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 68.518,01 73.082,32 ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 246.612,85 82.004,69
ΤΑΜΕΙΟ 485.962,14 318.304,47 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -1.633,00 -1.510,19
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ   ΤΡΑΠΕΖΕΣ 337.636,31 337.636,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 591.176,17 431.174,95 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 9.341,27 9.941,14
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.978,93
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 593.936,36 428.071,95
   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.317.987,40       1.194.520,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   1.317.987,40 1.194.520,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2011
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  230.579,28 274.483,64 ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ -52.182,83 -7.795,12
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 24.876,12 27.090,98 ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -25.222,34 -27.212,24
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)   ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 205.703,16 247.392,66 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ -77.405,17 -35.007,36
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 27.986,17 26.628,72
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 233.689,33 274.021,38
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 272.754,70 258.414,20 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 20/02/2013
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ -39.065,37 15.607,18
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ -13.117,46 23.402,30
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -52.182,83 -7.795,12 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 49.896,39 60.072,90 ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜ                           ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ                        ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 49.896,39 60.072,90                   Α.Δ.Τ.Χ969140 ΑΡ.ΑΔ.80254Α'
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ -52.182,83 -7.795,12