ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΞΕΤΕ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013-31/12/2013)  
  ΧΡΗΣΗ 2013   ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣ. ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2013 2012
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤIKO   Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙ.ΕΝΣ/ΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ   Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΗΠΕΔΑ OIΚΟΠΕΔΑ 357.440,26 357.440,26 357.440,26 357.440,26 ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ 170.000,00 170.000,00
ΚΤΙΡΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 60.920,00 28.633,97 32.286,03 60.920,00 26.197,17 34.722,83 ΙΙ.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 215.318,87 51.211,50 164.107,37 215.318,87 42.598,75 172.720,12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ/ΣΕΩΝ
ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ. 49.525,52 41.295,42 8.230,10 49.525,52 36.370,47 13.155,05 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ ΑΝΑ/ΓΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓ.ΠΕΡ. 769.976,62 769.976,62
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 45.103,87 39.848,43 5.255,44 45.103,87 34.859,16 10.244,71 ΙΙΙ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ. 477.926,44 384.862,40 93.064,04   477.799,72 339.271,46 138.528,26 ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.410,80 5.410,80
ΣΥΝ.ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ. 1.206.234,96 545.851,72 660.383,24 1.206.108,24 479.297,01 726.811,23 ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν/1262 2.190,21 2.190,21
Δ.ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤ.   ΙV.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝEO
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ   ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ -38.324,51 -77.405,17
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 8.227,11 7.188,31 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ -146.121,42 -146.121,42
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 763.131,70 724.051,04
ΠΕΛΑΤΕΣ 6.183,00 29.507,71 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 55.526,82 68.518,01 ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 70.150,88 246.612,85
ΤΑΜΕΙΟ 449.308,33 485.962,14 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -1.630,66 -1.633,00
  ΤΡΑΠΕΖΕΣ 337.636,31 337.636,31
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 519.245,26 591.176,17 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ
  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 9.700,97 9.341,27
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 639,30 1.978,93
  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 416.496,80 593.936,36
   
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.179.628,50       1.317.987,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   1.179.628,50 1.317.987,40
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)
Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2012
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  64.780,87 230.579,28 ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ -52.182,83
ΜΕΙΟΝ:ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 19.814,40 24.876,12 ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -25.222,34
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)   ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ 44.966,47 205.703,16 ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ -77.405,17
ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 200.803,02 27.986,17 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 39.080,66
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 245.769,49 233.689,33 ΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ 761,81
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -190.985,20 272.754,70 ΣΥΝΟΛΟ 39842,47
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 54.784,29 -39.065,37 ΜΕΙΟΝ ΖΗΜ.ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 77405,17
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ -14.941,82 -13.117,46
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 39.842,47 -52.182,83 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 20/02/2014
ΜΕΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ -761,81  
ΟΡΓ.& ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) 39.080,66   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ 761,81   ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜ.                 ΧΡΙΣΤΙΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ   39.842,47                     Α.Δ.Τ.Χ969140 ΑΡ.ΑΔ.80254Α'
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ.ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 66.822,63 49.896,39
ΜΕΙΟΝ ΟΙ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΕΝΣ.ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 66.822,63 49.896,39
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ Η ΖΗΜΙΕΣ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 39.842,47 -52.182,83